بدینوسیله اسامی دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی در دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها اعلام میگردد.

افراد مذکور میبایست در روز اعلام شده با آمادگی کامل در مصاحبه شرکت کنند و در صورت موفقیت در مصاحبه میتوانند از مزایای زیر استفاده کنند.

1- دریافت گواهی شرکت در دوره

2- دعوت به همکاری در پروژه های طراحی و بهسازی لرزه ای این گروه آموزشی

3- معرفی به شرکت های مشاور جهت همکاری در پروژه های طراحی و بهسازی لرزه ای

4- تقدیر در روز مهندس با دریافت لوح تقدیر

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مدیر آموزش تماس بگیرید