تمامی دوره های آموزشی ارائه شده به صورت خصوصی نیز تدریس میگردد.

همچنین مشاوره جهت انجام پایان نامه و یا پروژه های تحقیقاتی و یا پروژه های بهسازی لرزه ای نیز به صورت خصوصی انجام میشود.

حق الزحمه تدریس خصوصی در تهران مطابق با جدول ذیل میباشد


پس از پرداخت حق الزحمه تدریس در جلسه خصوصی ، میتوانید با کلیک بر لینک زیر ثبت نام نمایید