عزیزانی که به هر دلیل تمایل ندارند در دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها به طور کامل شرکت کنند

میتوانند فقط در مبحث مورد نظر خود در این دوره شرکت نمایند

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها درSap2000 و Etabs