پارنو (کنترل و ترسیم سازه های بتنی)

- نرم افزار طراحی و مستند سازی سازه

- ترسیم هوشمند نقشه های سازه با استفاده از خروجی ETABS

- کنترل استاندارد 2800 و مقررات ملی ساختمان ایران

- ارائه دفترچه محاسبات کامل سازه به صورت فایل word

- تحلیل تقریبی قاب خمشی و طراحی آکادمیک تیر و ستون

- ارائه لیستوفر کامل به همراه دستور برش آرماتور