جهت ثبت نام بدون تخفیف و اقساطی

لازم است مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان از طرق زیر پرداخت کرده و فرم ثبت نام را نیز تکمیل نمایید.

قبل از شرکت در دوره آموزشی بایستی مدارک ثبت نام تحویل کارشناس آموزش گردد

ظرفیت ثبت نام محدود است

1- واریز به شماره حساب 1-933975-800-812 در بانک سامان به نام رضا تنباکوچی

2- انتقال وجه به کارت 2656-1190-8610-6219 در بانک سامان به نام رضا تنباکوچی

3- واریز به شماره حساب مذکور با توجه به شماره شبا ذیل که از شعبه تمامی بانکها امکان پذیر است :

IR06-0560-0812-8000-0933-9750-01