اولین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در سال 1388 تهران

 

پانزدهمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در مرداد ماه سال 1392 تهران


 

شانزدهمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در مهر ماه سال 1392 تهران

 

هفدهمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در دی ماه سال 1392 تهران

 

هجدهمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در آبان ماه سال 1392 شیراز

 

نوزدهمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در خرداد ماه سال 1393 تهران

 

بیستمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در مرداد ماه سال 1393 تهران


 

بیست و یکمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در مرداد ماه سال 1393 شیراز

 

بیست و دومین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در اسفند ماه سال 1393 تهران


بیست و سومین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در تیر ماه سال 1394 ارومیهبیست و چهارمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در تیر ماه سال 1394 مشهد