جهت ثبت نام در دوره تخصصی مدلسازی و تحلیل غیرخطی پلهای راه و راه آهن

لازم است حداقل مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان از طرق زیر پرداخت کرده و فرم ثبت نام را نیز تکمیل نمایید.

پرداخت مابقی شهریه دوره آموزش به صورت اقساط امکان پذیر است

پس از حضور در جلسه اول چنانچه تمایلی به شرکت در دوره آموزش نداشتید مبلغ واریزی کاملا برگشت داده خواهد شد

پس از شروع دوره بایستی مدارک ثبت نام تحویل کارشناس آموزش گردد

ظرفیت ثبت نام محدود است

1- واریز به شماره حساب 1-933975-800-812 در بانک سامان به نام رضا تنباکوچی

2- انتقال وجه به کارت 2656-1190-8610-6219 در بانک سامان به نام رضا تنباکوچی

3- واریز به شماره حساب مذکور با توجه به شماره شبا ذیل که از شعبه تمامی بانکها امکان پذیر است :

IR06-0560-0812-8000-0933-9750-01