همایش ارائه تجربیات کاربردی در بهسازی لرزه ای سازه ها با تکنولوژی های نوین در تاریخ 1391/12/7


همایش روشهای نوین در محاسبات و تقویت سازه ها ( با ذکر استراتژی ها و نمونه های اجرا شده در کشور سوئیس )

در تاریخ 1392/7/18


همایش نقدی بر پیش نویس استاندارد 2800 ویرایش چهارم در تاریخ 1392/9/20


همایش آشنایی با فناوری پس کشیدگی در مهندسی سازه در تاریخ 1392/10/4


همایش طراحی عملکردی سازه ها در تاریخ 1392/12/15


همایش آشنایی با فناوری دال پس کشیده و قابیلت های نرم افزار OpenSees در تاریخ 1393/3/27

 

همایش نقد و بررسی تحلیل غیرخطی در آیین نامه های ایران در تاریخ 1393/6/5

 

همایش نقد و بررسی ویرایش چهارم استاندارد 2800 در تاریخ 1393/11/16

 

اولین کارگاه آموزشی بین المللی جداساگرهای لرزه ای در تاریخ 17 و 18 و 19 /1395/6