دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در تهران

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در شیراز

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در مشهد

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در ارومیه

دوره جامع شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری و انتظامی مهندسی در تهران

دوره جامع مدلسازی و طراحی سیستمهای میراگر و جداسازلرزه ای در تهران

دوره تخصصی مدلسازی و تحلیل غیرخطی پلهای راه و راه آهن در تهران

دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار OpenSees در تهران

دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار Perform در تهران

کارگاه آموزشی دو روزه فن ترجمه تخصصی مهندسی عمران

ورک شاپهای برنامه نویسی و روشهای محاسبات نرم در مهندسی عمران ( MATLAB & EXCEL )

دوره تحلیل خطی مطابق با نشریه 360 در Etabs

دوره مجموعه نرم افزارهای Seismosoft در تهران

دوره مدلسازی و بهسازی لرزه ای با FRP

دوره کاربرد نرم افزار Abaqus در مهندسی عمران

دوره کاربرد نرم افزار Ansys در مهندسی عمران

دوره مفاهیم و مدل سازی اندرکنش خاک و سازه در نرم افزارهای SAP2000 و OPENSEES

 
افراد آنلاين
ما 24 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟