این دوره آموزشی به مدت 88 ساعت است که 68 ساعت اولیه آن مربوط به آموزش نرم افزار اباکوس و 20 ساعت آن مربوط به طراحی و مدلسازی FRP است.

الف - نرم افزار ABAQUS

نرم افزار ABAQUS نرم افزار اجزاء محدود است که در مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، هوا فضا و... کاربردهای فراوانی دارد. نرم افزار ABAQUS دارای دو بخش کاربردی Standard و Explicit است. در این دوره ابتدا مباحث اولیه برای آشنایی با نرم افزار ABAQUS ارائه میشود سپس به تفصیل ، مثال های کاربردی در مهندسی عمران به خصوص گرایش سازه مطرح میگردد

در این مثالهای کاربردی از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی، استفاده شده و نتایج مورد بررسی قرار میگیرد.

در این دوره آموزشی مثال های کاربردی زیادی برای مهندسین عمران در گرایش سازه ارائه میگردد که از آن جمله می توان به مدل سازی تیر بتن مسلح که از پیچیدگی بسیاری برخوردار است اشاره کرد.

همچنین باتوجه به این نکته که امروزه در سازه های بزرگ از جمله فرودگاه ها سیستم سازه فضاکار استفاده می شود، در این دوره آموزشی مدل سازی سازه فضا کار با اتصالات پیچیده آن آموزش داده می شود.

در ضمن مدل سازی جوش نیز به دو روش اجزا محدود و ساده شده که دانستن آن در پروژه ها بسیار کاربردی و ضروری است به طور کامل آموزش داده میشود.

نرم افزار ABAQUS چیست و چه کاربردی دارد؟

ب - طراحی و مدلسازی FRP

در این دوره آموزشی اطلاعات کاملی در مورد FRP و نحوه مدل سازی و بهسازی سازه ها توسط آن ارائه میگردد. از آن جمله می توان به مقاوم سازی خمشی و برشی تیر ها، مقاوم سازی ستون ها و اتصالات اشاره کرد.همچنین طراحی سازه هایی با استفاده از مقاطع ساخته شده بصورت کامل از (FRP (python و تیرهای بتنی با میلگردهایFRP نیر آموزش داده می شود.

نکته بسیار مهمی که در خصوص FRP وجود دارد نحوه مدل سازی آن میباشد چراکه مدل سازی آن در نرم افزارهای متداول امکان پذیر نمیباشد و نیازمند دانش خاصی در این زمینه میباشد.متاسفانه هم اکنون در پروژه های اجرایی FRP را به صورت دقیق و کامل مدل سازی نمیکنند و توانایی محاسبه افزایش ظرفیت سازه با افزودن FRP وجود ندارد.با توجه به مقایسه نتایج بدست آمده از مدل سازی FRP در نرم افزارهای اجزا محدود با نتایج آزمایشگاهی، نرم افزارABAQUS دارای نزدیک ترین جواب ها به نتایج آزمایشگاهی می باشد.در نتیجه نرم افزار ABAQUS برای آموزش در این دوره انتخاب شده است و در انتها یک نمونه مثال مدل سازی قاب بتنی و مقاوم سازی آن با FRP در این نرم افزار بیان می شود.

در این دوره بر روی مدل سازی دقیق و کامل FRP تاکید فراوان میشود و تاثیر افزودن FRP در ظرفیت سازه بطور کامل محاسبه میگردد.این دوره مناسب مهندسین عمران با حداقل میزان تحصیلات لیسانس می باشد. این مبحث در دوران لیسانس آموزش داده نمی شود ولی استفاده از آن در حال افزایش است و مهندسین باید با آن آشنایی داشته باشند. همچنین نکات اجرایی و نحوه نصب و بکاربردن FRP در پروژه های مقاوم سازی به طور کامل مطرح میگردد

FRP چیست؟

مزایای استفاده از FRP در مقایسه با سایر روشهای بهسازی در سازه های بتنی چیست؟

ملاحظات :

1- دوره آموزش به مدت 88 ساعت است که در 22 جلسه 4 ساعته ارائه خواهد شد.

2- امکان پرداخت شهریه دوره به صورت اقساطی نیز وجود دارد.

سر فصل مطالب :

بخش اول:  آشنایی با نرم افزار و ساخت نمونه ی اولیه

قسمت اول : معرفی نرم افزار Abaqus

آشنایی با نرم افزار

معرفی محصولات نرم افزار

پیش پردازش و پس پردازش

مزایای نرم افزار در مقایسه با نرم افزار های موجود

کاربردهای نرم افزار

راهنمای قدرتمند Documentation

انواع فایل ها در Abaqus

قسمت دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Abaqus

مقدمه

ورود به محیط نرم افزار

گزینه ی Standard/Explicit Model

گزینه ی CFD Model

گزینه ی Run Script

گزینه ی Start Tutorial

معرفی اجزای پنجره ی اصلی و معرفی ماژول ها

نوار عنوان، نوار ابزار،نوار ماژول ها،جعبه ابزار، خط فرمان

درخت مدلسازی

پنجره ی نمایش

پنجره ی اعلان

نوار منو

قسمت سوم: ساخت نمونه ی اولیه

ساخت مدل

هندسه ی مدلPart

مشخصات مصالح Property

سرهم بندی قطعاتAssembly

تعریف نوع تحلیل و خروجی ها Step

اندرکنشIntraction

بارگذاری و شرایط مرزی Load

مش بندیMesh

پردازش Job

تفسیر نتایج Visualization

 

بخش دوم:  سازه و اعضای سازه ای

قسمت اول : شبیه سازی تیر بتن آرمه، بررسی میزان خسارت و ظرفیت خمشی و برشی

ساخت مدل

معرفی و بیان کلی مدل های رفتاری بتن

شرح کامل مدل رفتاری Concrete Damage Plastysity

معرفی پارامترهای مدل رفتاری CDP

زاویه ی اتساع، خروج از مرکزیت، ویسکوزیته، سخت شدگی کششی، تنش کرنش فشاری

پردازش Job

تفسیر نتایج Visualization

واکنش های تکیه گاهی، نمودارهای برش و لنگر

نمودارهای p-delta

کنترل تنش ها و کرنش ها

بررسی میزان خسارت

قسمت دوم : شبیه سازی ستون و بررسی رفتار کمانش و محصور شدگی

معرفی پدیده ی کمانش و بار کمانشی

ساخت مدل

تحلیل مودال و بررسی مدهای های کمانشی

انجام فرایند پردازش و پس پردازش Job

معرفی رفتار پس کمانشی

چگونگی انتقال حالت تغییرشکل یافته ی مدل به مدل بعدی

تفسیر نتایج Visualization

مقایسه نتایج تحلیل کمانش با تئوری

بررسی مد های کمانشی ستون تحت فشار

بررسی محصورشدگی

قسمت سوم : شبیه سازی دیوار برشی بتنی مسلح، بررسی خسارت

ساخت مدل

پردازش Job

تفسیر نتایج Visualization

بررسی میزان خسارت

بررسی تغییرشکل و جابه جایی دیوار

بررسی نمودار پوش بارگذاری-جابجایی

قسمت چهارم : شبیه سازی دیوار مصالح بنایی ، بررسی اندرکنش آجر و ملات و نیز معرفی معیار های تسلیم

انواع مدل سازی مصالح بنایی( مدل تماس بلوک و ملات و ..) با توجه به مد های شکست

ساخت مدل

تعریف خصوصیات مصالح تعریف شده برای آجر و ملات

معرفی معیارهای تسلیم

معیار تسلیم ساده

معیار تسلیم موهر کولمب

معیار تسلیم دراگر پراگر

اندرکنش آجر و ملات Traction-sepration law

بارگذاری دینامیکی

پردازش Job

تفسیر نتایج Visualization

Smoth کردن خروجی نمودار دینامیکی

قسمت پنجم : زلزله و تحلیل های دینامیکی

شبیه سازی رفتار تیر فلزی تحت بارگذاری های رفت و برگشتی

ساخت مدل

معرفی سخت شدگی

Isotropic

kinematic

Johnson-cook

پردازش Job

تفسیر نتایج Visualization

بررسی نمودار هیسترزیس

میزان انرژی مستهلک شده

زوال مقاومت و سختی

pinching

اثر p-delta

بخش سوم:  طراحی و مدلسازی با FRP

قسمت اول : آشنایی با مواد کامپوزیتی

مقدمه

تاریخچه ی پیدایش و گسترش

معرفی کامپوزیت، پلیمر و FRP

الیاف پر کاربرد در تولید کامپوزیت FRP

الیاف کربن

الیاف شیشه

الیاف آرامید

مشخصات مکانیکی مواد مرکب FRP

قسمت دوم : طراحی مواد کامپوزیت FRP

شیوه های طراحی

روش تنش مجاز

روش مقاومت نهایی

روش حالات حدی

محدودیت های تقویت با مصالح FRP در حالت مقاومت نهایی

گسیختگی

تحمل سازه در برابر آتش

ظرفیت کلی سازه

خصوصیات مواد در طراحی FRP

محدودیت های مقاوم سازی با مصالح در حالت حدی

فلسفه ی طراحی در حالت حدی

منحنی های تنش- کرنش

مقادیر طراحی بر اساس خصوصیات موادFRP

مقاومت طراحیFRP

مدول الاستیسیته طراحی FRP

تقویت خمشی و برشی

مدل های شکست

معرفی نرم افزار های Lamella , FRP Analysis

قسمت سوم : مقاوم سازی تیر بتن آرمه تحت اثر بار لرزه ای توسط مصالح FRP

شبیه سازی  کامپوزیت ها

الاستیسیته­ ی مواد غیرایزوتروپ

جهت­ گیری مواد و تعریف مختصات محلی

درک Composite layups

درک جهت Composite layups

تعریف خروجی برای Composite layups

مشاهده ­ی Composite layups

تعریف انواع مقطع ماده ی کامپوزیتی

Continuum Shell

Continuum Solid

معرفی المان و مش بندی

شبیه سازی آسیب و شکست در کامپوزیت ها

معیار شکست در لایه­ها

پردازش Job

تفسیر نتایج Visualization

بررسی تغییرات ظرفیت خمشی و برشی

جهت ثبت نام در این دوره آموزشی

لطفا فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنید

در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد و اطلاعات دوره را به اطلاع شما خواهیم رساند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی گروه مهندسی و آموزشی تنباکوچی

021-22385563

جهت کسب اطلاع از مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید

 

 
افراد آنلاين
ما 1 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟