طـراحی و محاسـبه (صفرتاصد) یک سـاختـمان بتن آرمه واقعی شهری در تهران

بر اسـاس آخـرین اسـتانـداردها و آئیـن‌نامـه های ایـران و جهان

دوره جامع "تهیـه دفترچـه محاسـبات ساختمانـهای بتـن‌آرمه" ؛ یک دوره "جامع محاسباتی" برای ساختمانهای بتنی است که با سرفصلهای کاملاَ تخصصی و کاربردی و با مدلسازی و تحلیل  طراحی یک سازه 10 طبقه بتن آرمه شهری با کاربری تجاری اداری و چهار طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ (دارای پلان‌های نامنظم و نیم طبقه تجاری با سیستم‌های سازه ‌ای متفاوت در ارتفاع)، بر اساس جدیدترین آئین‌نامه‌های کشور و جهان به صورت کاملاً کاربردی و مطابق با نیازها و عرف حاکم بر بازار طراحی سازه در کشور، به صورت حضوری برگزار میگردد .آموزش روان و صددرصد کاربردی

ویژگی های این دوره :

1- بررسی آیین‌نامه‌های بارگذاری، طراحی و لرزه‌ای ایران و استانداردهای بین‌المللی

2- آموزش مفهومی و کاربردی تحلیل‌های خطی استاتیکی معادل، دینامیکی طیفی و مودال

3- ذکر نکات کلیدی در مدلسازی، آنالیز و طراحی و آشنایی با راهکارهای محاسباتی، سبکسازی و طراحی بهینه ساختمان‌های بتنی

4- آشنایی با نرم‌افزارهای اکسل و متکد به جهت تهیه صحیح دفترچه محاسبات ساختمان

5- آشنایی با نرم‌افزارهای ترسیم نقشه‌های بتنی و تهیه نقشه‌های اجرایی مورد تایید سازمان نظام مهندسی تهران و اعمال ضوابط شکل‌پذیری بر اساس مبحت نهم مقررات ملی ساختمان

6- آشنایی با نرم‌افزارهای محاسباتی جانبی برای طراحی و کنترل‌های آیین‌نامه‌ای

7- آموزش طراحی انواع دیوارهای برشی و دیوارهای حائل ساختمانی

8- آموزش طراحی سقف‌های تیرچه‌بلوک و تیر دال

9- آموزش فونداسیون‌های نواری و گسترده

و بیان ده‌ها نکته و تجربیات ارزشمند پیرامون طراحی صفرتاصد ساختمان‌های بتن‌آرمه


ملاحظات :

1- دوره آموزش به مدت 120 ساعت است که در 30 جلسه 4 ساعته ارائه خواهد شد

2- امکان پرداخت شهریه دوره به صورت اقساطی نیز وجود دارد.

سر فصل مطالب :

1- همه چیـز درباره ساختمانـهاي بتـني

ساختمان‌هاي بتن‌آرمه و مزايا و معايب آنها

مفهوم بارگذاري سازه و انواع آن

اجزاي ساختمان و روند انتقال بارها در سازه

انواع سيستم‌هاي باربر جانبي و کاربرد آنها

انواع سيستم‌هاي باربر ثقلي و کاربرد آنها

2- رويـکرد طراحـي ساختـمان‌، راهـی که پیش رو داریـم

چگونه يک ساختمان را طراحي ميکنيم؟

استانداردها و آئين نامه هاي طراحي سازه بتني چيست؟

آيا بارگذاري ثقلي و جانبي ساختمان هم استاندارد دارد؟

تعيين يک فلوچارت مشخص براي طراحي يک ساختمان

چرا ايتبس و سيف ؟

کاربرد نرم افزارها در طراحي ساختمان

3- تعییـن يک پـروژه واقعـي ؛ آغـاز یک چالـش

ارتباط طراحي سازه و معماري ساختمان

مواردي که بايد از مهندس معمار ساختمان طلب کنيم

آنچه را که بايد در نقشه هاي معماري کنترل کنيم

الزامات اوليه طرح و رفع مشکلات احتمالي در آغاز به کار

انتخاب بهينه ترين و مناسب ترين سيستم هاي باربر ثقلي و جانبي

انتخاب بهترين و مناسب ترين جانمايي ستونهاي سازه

انتخاب بهترين و بهينه ترين تيرريزيو تيرچه ريزي ساختمان

درز انقطاع ؛ درز انبساط ؛ درز اجرايي . به کدام توجه کنيم؟

رسيدن به يک طرح نهايي و کنترل همه جوانب کار

4- نرم افـزار ايتبـس ؛ ابـزاري در دسـت مهـندس طـراح

آغاز مدلسازي هندسه ساختمان در نرم افزار ايتبس

آنچه بايد در مدلسازي هندسه بدان توجه کنيم

چگونه يک ساختمان را در ايتبس تعريف کنيم؟

ايجاد شرايط و خصوصيات ساختمان در نرم افزار ايتبس

راهکارهاي حرفه اي و تکنيک هايي در جهت تسريع مدلسازي

آيا همه گزينه ها و امکانات ايتبس براي ما کاربرد دارد؟

بارگذاري ثقلي ساختمان طبق نياز و استانداردها

راهکارهاي هوشمندانه در بارگذاري ساختمان

ترکيبات بار طراحي را چگونه بياموزيم؟

بررسي انواع ترکيبات طراحي در ساختمان هاي بتني

5- بارگـذاري و مهندسـي زلزلـه، مسئولیـتی خطیـر بر دوش ما

چگونه يک ساختمان را براي نيروي زلزله طراحي کنيم؟

روشهاي اعمال زلزله به ساختمان

استاندارد 2800، راهبر مهندس طراح

سازوکار اعمال نيروي زلزله و توزيع آن در ساختمان

نرم افزار ايتبس در زلزله چه کمکي به ما ميکند؟

رويکرد روشهاي مختلف اعمال نيروي زلزله در ايتبس

نيروي زلزله را استاتيکي محاسبه کنيم با ديناميکي؟

بررسي و آشنايي با استانداردهاي آمريکا و تظابق آن با استاندارد 2800

راهکارهاي تجربي و علمي در راستاي يک طراحي بهينه

6- آناليـز ساختـمان، تفسـیر و بررسـی، خط قرمـزها

آناليز چيست؟ و چرا بايد انجام دهيم؟

آيا ميتوان نيروي هاي داخلي ساختمان را مشاهده کرد؟

نتايج آناليز را چگونه بدست بياوريم؟

چه چيزهايي پس از آناليز ساختمان مورد توجه است؟

آيا با يک آناليز در نرم افزار ميتوان پي به رفتار ساختمان برد؟

بررسي کنترلهاي آئين نامه‌اي و مطابق با استاندارد 2800

چگونه با کنترلهاي استاندارد 2800 کنار بيائيم؟

سازمان نظام مهندسي ساختمان از ما چه مي خواهد؟

راهکارهاي محاسباتي در کنترلها و انتخاب بهترين راه‌ها

نحوه استفاده از جداول خروجي نتايج آناليز ساختمان

نرم‌افزار ایتبس، همه چیز نیست!

7- طراحـي اوليـه، دقـت،ایـده و خلاقیـت

طراحي ساختمان را از کجا شروع کنيم؟

بررسي رويکرد نرم افزار ايتبس در طراحي ساختمان‌هاي بتني

کدام آئين نامه؟ کدام روش؟ حدي نهايي يا مقاومت نهايي؟

طراحي ساختمان بر اساس کدام ترکيبات بار طراحي؟

طراحي اوليه تيرها و ستونها

تفسير نتايج اوليه طراحي و نحوه استفاده از آنها

کمک‌هاي نرم افزار ايتبس در طراحي ساختمان

8- طراحـي نهايـي، لذت کـار و حس غـرور

کارفرما از ما چه ميخواهد؟

اقتصاد طرح ؟ يا امنيت طرح ؟

چه کنيم تا بهترين طرح را به کارفرما ارائه کنيم؟

راهکارهاي اجرايي کردن و تيپ بندي المانها

استخراج نهايي نتايج طراحي و استفاده از جداول خروجي ايتبس

بررسي آئين نامه‌ها و نحوه استفاده از آنها در ايتبس

9- نکـات تکميـلي، حرفـه‌ای شویـم

ديوارهـاي برشـی در ساختـمان

ديوارهاي سازه‌اي چه هستند؟

کاربرد انواع ديوارها و استفاده هاي رايج از آنها

چه زماني از ديوارها در طرح هايمان استفاده کنيم؟

نقش ديوارها در سيستم هاي باربر جانبي و ثقلي

نظرات استانداردها و آئين نامه ها در استفاده از ديوارهاي سازه‌اي

روند کلي طراحي ساختمان با ديوارهاي برشي

مدلسازي ديوارهاي برشي و ابهامات پيرامون آن

رويکرد طراحي انواع ديوارهاي برشي در نرم افزار ايتبس

کنترل ها و روشهاي بهينه طراحي ديوارهاي برشي

استخراج نتايج طراحي و اجرايي کردن مقاطع ديوارها

ديـوارهـاي حايـل در ساختـمان

چه زماني از ديوارهاي حايل استفاده مي کنيم؟

آيا ميتوان ديوارهاي حايل را در ايتبس طراحي کرد؟

مدلسازي صحيح ديوارهاي حايل چگونه است؟

روشها و تئوري‌هاي موجود در طراحي ديوارهاي حايل چيست؟

ترکيبات بار طراحي در ديوارهاي حايل

بارگذاري استاتيکي و ديناميکي ديوارهاي حايل

چگونگي طراحي ديوارهاي حايل در ايتبس

کنترل نتايج طراحي ديوارهاي حايل بصورت دستي

استخراج نتايج طراحي و اجرايي کردن مقاطع ديوارها

طراحـی سیسـتم دال تیـر

شناخت سيستم دال تير در ساختمان هاي بتني

چه زماني ميتوانيم از دال تير استفاده کنيم؟

مدلسازي صحيح تير دال در ايتبس و بررسي ابهامات موجود

رويکرد طراحي در زمان وجود دال تير در پروژه

شناخت سقف تيرچه بلوک و رفتار آن

نحوه طراحي سقف تيرچه بلوک بصورت دستي

آشنايي با نرم افزارهاي جانبي براي طراحي سقف تيرچه بلوک

استاندارها و آيين نامه ها : طراحي سقف را جدي بگيريم!

10- فونداسيـون؛ اسـاس و بنيـان سازه

انواع فونداسيون هاي رايج چيست؟

چگونه بهترين و مناسب ترين فونداسيون را انتخاب کنيم؟

نرم افزار سيف ؛ ابزاري براي طراحي المانهاي سطحي

نرم افزار ايتبس در طراحي فونداسيون چه کمکي ميکند؟

مدلسازي صحيح هندسه فونداسيون در نرم افزار سيف

چگونه يک فونداسيون را بهينه طراحي کنيم؟

کنترل هاي چهارگانه در طراحي فونداسيون

ابهامات برش پانچ و برش يکطرفه در فونداسيون

رويکرد سيف در طراحي فونداسيون

استخراج و استفاده از نتايج طراحي فونداسيون

11- دفترچـه گزارش محاسـبات؛ ويتريـن مهـندس محاسـب

دفترچه محاسبات سازه چيست؟

الزامات و ضوابط تهيه دفترچه محاسبات ساختمان

نگرش سازمان نظام مهندسي در دفترچه محاسبات

مشخصات يک دفترچه محاسبات حرفه اي

آشنايي با نرم افزارهاي کمکي متکد و اکسل

چگونه از متکد و اکسل استفاده کنيم؟

بررسي بخشهاي مهم يک دفترچه محاسبات ساختمان بتني

ارائه و تهيه يک دفترچه نهايي بر اساس استانداردهاي موجود

12- ترسيم نقشـه‌هاي اجـرايي، تنـها ارتبـاط مابیـن مهـندس طراح و کارفـرما

چه نرم افزارهايي در بازار ايران به جهت ترسيم نقشه وجود دارد؟

انتخاب يک نرم افزار مناسب براي ترسيم ديتيل ها و جزئيات ساختمان

آشنايي با نرم افزار ترسيمي و کاربرد آنها در ترسيم نقشه ها

موارد کاربردي و تجربي در ترسيم نقشه ها و ارائه آنها به کارفرما

نحوه تهيه نرم افزارهاي ترسيمي موجود در کشور

آموزش تهیه دیتیل‌های اجرایی پروژه بر اساس ضوابط و مقررات مبحث نهم و عرف بازار کار

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی گروه مهندسی و آموزشی تنباکوچی

021-22385563

جهت کسب اطلاع از مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید

 
افراد آنلاين
ما 51 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟